کیت استخراج RNA ویروسی BehPrep

کیت مبتنی بر ستون

کیت استخراج RNA ویروسی BehPrep برای جداسازی سریع و مطمئن RNA ویروسی از نمونه های مایع بدن مانند پلاسما، سرم، سواب های چشم، بینی و حلق، ادرار و محیط انتقال ویروس طراحی شده است.

 

 

 این اصل متکی بر روش ستون چرخشی است که به اسید نوکلئیک اجازه می دهد تا به طور خاص با غشای سیلیسی ستون در حضور غلظت نمک مشخص و شرایط PH متصل شود در حالی که آلودگی با یک مرحله شستشو کارآمد از ستون عبور می کند.

بافر شستشوی مورد استفاده در این پروتکل از قبل آماده شده است و نیازی به افزودن اتانول ندارد.

RNA خالص با استفاده از بافر AE از ستون شسته می شود و می تواند به طور مستقیم برای کاربردهای پایین دستی مانند PCR، qPCR، RFLP، سنتز cDNA و آماده سازی نمونه برای توالی یابی (NGS) استفاده شود.

  • پروتکل آسان برای دنبال کردن
  • مراحل کمتر در گردش کار استخراج
  • جداسازی بسیار کارآمد RNA
  • حذف کامل آلودگی ها و بازدارنده ها
  • لیز سریعتر بدون استفاده از ترموبلاک
  • پروتئیناز K مورد نیاز نیست
  • بافر شستشوی آماده استفاده